KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Orjin Görsel Tasarım Eğitim ve Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (“Orjin” veya “Şirketimiz”) olarak bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, verilerinizin aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemekteyiz.


1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Şirketimiz, web siteleri üzerinden erişilebilen toplu yaşam alanları (bina, site vb.) yönetimi uygulaması ve sistemi olan “ApartSoft” ve bağlantılı tüm unsurlar ile yazılıma ilişkin lisansların kullanılması hizmetlerini sunmaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu sürece, verdiğiniz açık rızaya dayalı olarak ya da KVKK’da öngörülen kural ve koşullar çerçevesinde açık rızanın gerekli olmadığı durumlarda aşağıda belirten amaçlarla işlenebilir; mevzuatta öngörülen ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
 • Sunduğumuz ürün, hizmet ve platformların hızlı, verimli ve güvenilir şekilde sunulması,
 • İnternet sitesi ve uygulama üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi, bu esnada kimlik doğrulaması yapılabilmesi,
 • Sizler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • Şirketimiz bünyesindeki birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Şirketimizin web sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Şirketimizin veya onun hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 • Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Alışveriş verilerinizin raporlanabilmesi ve/veya değerlendirilebilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve sorularınızın yanıtlanması,
 • Şirketimizin yeniden yapılandırılması veya Şirketimizin birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemler ile diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi.


2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve yetkili kurumlara sözleşmenin ifası ve bu Bildirimin (1) numaralı başlığı altında sayılan diğer amaçlarla aktarabiliriz.3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

Kişisel verilerinizi; sunmuş olduğumuz hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla Şirketimiz birimleri, şubelerimiz veya diğer alt yüklenicilerimizle iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, web siteleri, mobil uygulamalar, ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyeceğimiz eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya anlaşmalı olduğumuz kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz. Sistem ve mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bizzat aktardığınız veriler yanında, uygulama ve web sitemiz üzerinden işlemlerinizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için “sdk versiyonu”, “app_id”, “IMEI” gibi cihazının kimlik bilgilerini alabiliriz.

Ayrıca sistem ve mobil uygulamamızı kullanarak uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri hesabı açmak istemeniz halinde, söz konusu kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla biyometrik verilerinizi elde edebiliriz.

Yönetiminizin (yönetici ya da yönetim kurulu vb.) sizden doldurmanızı isteyeceği formlar ile kişisel verilerinizi fiziksel olarak elektronik olarak toplayabileceğimiz gibi kurmuş olduğumuz sistem (web sitesi, mobil uygulama vb.) üzerinden elektronik şekilde girmiş olduğunuz verilerinizi toplayabiliriz.4. Kişisel Verileriniz İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz şirketimizce aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilmektedir:Açık rızanıza dayalı olarak: Ticari elektronik ileti gönderimi konusunda açık rıza vermiş olmanız halinde, kişisel verilerinizi bu rızanız çerçevesinde; size ürün veya hizmetlerimizin, özel teklif ya da kampanyalarımızın tanıtımı, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve anket uygulamaları amacıyla işleyebiliriz. Bu konudaki açık rızanızı, işbu Bildirimin sonundaki iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçerek veya İleti Yönetim Sistemi (faaliyete geçtiğinde) üzerinden her zaman geri alabilirsiniz.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kişisel verilerinizi; kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda mevzuat gereği işleyebiliriz. Özellikle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, BDDK Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile anılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda yasal süreleri boyunca saklayabilecektir.

Sözleşmenin kurulması veya ifası gereği: Kişisel verilerinizi, size hizmetler veya yan hizmetleri sunabilmemiz için gerekli sözleşmelerin kurulması ve bu sözleşmeler kapsamında size karşı yükümlü olduğumuz edimlerin ifa edilmesi için işleyebiliriz. Örneğin tahsilat sistemi üzerinden yapacağınız ödeme emirlerinizin yerine getirilmesi için kimlik bilgileriniz ile diğer ilgili verileriniz, Şirketimiz birimlerince işlenebilir ve bu amaçla diğer yetkili kuruluşlarla paylaşılabilir.

Bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Örneğin ilgili mevzuat çerçevesinde resmi kurum veya mahkemelerin talebi üzerine kişisel verileriniz bu kurum veya yargı yerleri paylaşılabilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel verileriniz, dava açılması veya açılan davada savunmada bulunulması amaçlarıyla işlenebilir.

Meşru menfaate dayalı olarak:

Kişisel verilerinizi meşru menfaatimiz gereği de işleyebiliriz. Örneğin işlem güvenliğinin ve elektronik sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sistemlere bağlantınız ve sistemler üzerindeki hareketliliğiniz takip edilebilir.5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiziniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte, Orjin Görsel Tasarım Eğitim ve Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Cevizli Mah. Bağdat Cad. No: 538 Ofis No: 50 Ofistanbul Maltepe/İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya info@apartsoft.com e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz.